Algemene voorwaarden & privacy policy

Ondernemingsgegevens

Flanders, District of Creativity
Diestsevest 76
3000 Leuven

+32 16 24 29 24
info@flandersdc.be 
flandersdc.be 

BTW-nummer: BE0866 380 244

Bij het gebruik van deze website is de privacy policy van Flanders DC van toepassing. De meest actuele versie daarvan is te bekijken op https://flandersdc.be/nl/gebruiksvoorwaarden.   

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle overeenkomsten afgesloten via de webshop https://flanders-dc.myshopify.com van of met Flanders District of Creativity (hierna ‘FLANDERS DC’ genoemd), met maatschappelijke zetel te Diestsevest 76, 3000 Leuven, KBO BE0866 380 244, onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door FLANDERS DC. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

2. ETHIEK

FLANDERS DC is een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie. FLANDERS DC verwacht van al haar medewerkers, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. FLANDERS DC verwacht van haar medewerkers dat zij:

  • denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;
  • te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken respecteren;
  • alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;
  • zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;
  • voorzichtig omspringen met het materieel van de klant en van iedere belanghebbende bij het project;
  • respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten;
  • de grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van de klant en/of belanghebbenden.

3. BESTELLING, LEVERING EN AANVAARDING

Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per e-mail of via de aankoopapplicatie op https://flanders-dc.myshopify.com worden bevestigd door FLANDERS DC en door de klant. Offertes zijn vrijblijvend.
FLANDERS DC werkt voor haar leveringen met een wekelijks verzendingsmoment. Eén keer per week worden de bestellingen van de afgelopen week verzonden via bpost. In normale omstandigheden bedraagt de leveringstermijn dus één à twee weken, behoudens tijdens erg drukke periodes, periodes met feestdagen of eventuele vertraging bij de verzendingspartner, waardoor de verzending enkele dagen uitstel kan oplopen. Indien u de bestelling voor een bepaalde datum nodig hebt, is het mogelijk om contact op te nemen via info@flandersdc.be om te informeren naar de voorziene verzendingsdatum op dat moment.
Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. FLANDERS DC streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schade-vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.
De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.
Alle informatie die FLANDERS DC beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant. Foto’s of audiovisuele producties op de website van FLANDERS DC zijn louter informatief en in geen geval bindend.

4. FACTURATIE EN BETALING

Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan FLANDERS DC bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 50,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling.
De overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door FLANDERS DC, heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, het materiële bezit ervan af te staan of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

5. HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant FLANDERS DC schriftelijk via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door FLANDERS DC. FLANDERS DC behoudt zich het recht voor om eventueel reeds gemaakte kosten door te factureren ten belope van het volledige bedrag van de eerdere bestelling, behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade.
De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan FLANDERS DC heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan FLANDERS DC, Diestsevest 76, 3000 Leuven. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FLANDERS DC zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de klant de overeenkomst herroept met inachtname van bovenstaande voorwaarden, zal FLANDERS DC de tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, met aftrek van de gemaakte leverings- of andere kosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat FLANDERS DC alle goederen heeft teruggekregen.
FLANDERS DC betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die FLANDERS DC toebehoren, zal de klant FLANDERS DC vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door FLANDERS DC. FLANDERS DC vrijwaart de klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door FLANDERS DC op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van FLANDERS DC hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant.
Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van FLANDERS DC komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. FLANDERS DC is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De door FLANDERS DC geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling.
Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door FLANDERS DC.
FLANDERS DC zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van FLANDERS DC is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling.

8. VERTROUWELIJKHEID & PRIVACY POLICY

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd. FLANDERS DC volgt hierbij de bepalingen uit haar privacydisclaimer zoals beschreven op http://flandersdc.be/nl/gebruiksvoorwaarden.

9. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.
Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.
De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

10. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Leuven, België.